Publications

Graphiler: Optimizing Graph Neural Networks with Message Passing Data Flow Graph
Zhiqiang Xie, Minjie Wang, Zihao Ye, Zheng Zhang, Rui Fan
to appear in MLSys, 2022

Graphiler: A Compiler for Graph Neural Networks
Zhiqiang Xie, Zihao Ye, Minjie Wang, Zheng Zhang, Rui Fan
MLSys GNNSys Workshop, 2021 [Paper, Poster]

Dual-side Sparse Tensor Core
Yang Wang, Chen Zhang, Zhiqiang Xie, Cong Guo, Yunxin Liu, Jingwen Leng
ISCA, 2021 [Paper]

Rammer: Enabling holistic deep learning compiler optimizations with rtasks
Lingxiao Ma*, Zhiqiang Xie*, Zhi Yang, Jilong Xue, Youshan Miao, Wei Cui, Wenxiang Hu, Fan Yang, Lintao Zhang, Lidong Zhou (*equal contributions)
OSDI, 2020 [Paper, Code, Blog, 中文版]